87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?


Āmosa grāmata    1. nodaļa

1 Še stāstītais ir tas, ko Amoss, kas pats piederēja pie ganiem Tekojā, bija redzējis parādībā nākotnē notiekam ar Israēlu Usijas, Jūdas ķēniņa, un Jerobeāma, Joasa dēla, Israēla ķēniņa, laikā, divus gadus pirms zemestrīces.
2 Un viņš teica: "Tas Kungs rūks kā pērkons no Ciānas un liks atskanēt Savai balsij no Jeruzālemes, tā ka zālainās ganības gani bēdāsies un Karmela virsotne izkaltīs."
3 Tā saka Tas Kungs: "Triju, vēl vairāk, četru Damaskas noziegumu dēļ Es negribu viņus saudzēt, tāpēc ka viņi ir kūluši Gileādu ar dzelzs kuļamiem rīkiem.
4 Es metīšu uguni Hazaēla namā, tā aprīs Benhadada pilis.
5 Es salauzīšu Damaskas vārtu aizšaujamos un iznīcināšu Bikat-Avenasiedzīvotājus un to, kas pašlaik tur savās rokās scepteri Bet-Ēdenā, tā ka lai sīriešu tauta tiktu aizvesta trimdā uz Kiru," saka Tas Kungs.
6 Tā saka Tas Kungs: "Triju, vēl vairāk, četru Gacas pārkāpumu dēļ Es viņus nesaudzēšu! Jo viņi ir aizveduši projām kā gūstekņus visus veselu apdzīvotu vietu iedzīvotājus un visus nodevuši Edomai.
7 Bet Es likšu uzliesmot ugunij Gacas mūros, lai tā aprij viņu lepnās pilis.
8 Un Es iznīcināšu Ašdodas iedzīvotājus un Aškalonā to, kā rokās pašlaik ir vara, un vērsīšu Savu roku pret Ekronu, lai iznīkst viss, kas vēl palicis no filistiešiem," saka Dievs Tas Kungs.
9 Tā saka Tas Kungs: "Triju, vēl vairāk, četru Tiras noziegumu dēļ Es tos nesaudzēšu! Jo viņi veselu apdzīvotu vietu iedzīvotājus kā gūstekņus visus nodevuši Edomai un nav atcerējušies brāļu starpā pastāvošo derību,
10 bet Es likšu uzliesmot ugunij Tiras mūros, lai tā aprij viņu lepnās pilis."
11 Tā saka Tas Kungs: "Triju, vēl vairāk, četru Edomas noziegumu dēļ Es viņus nesaudzēšu! Jo viņi savu brāļu tautu vajājuši ar zobenu, aizmirsuši katru žēlsirdību no savas puses, joprojām plosās savās dusmās un nemitīgi patur sevī sava naida bargumu,
12 bet Es metīšu Savu uguni Temanā, un tā iznīcinās visas lepnās pilis Bocrā."
13 Tā saka Tas Kungs: "Triju, vēl vairāk, četru Amona bērnu noziegumu dēļ Es viņus nesaudzēšu! Jo viņi Gileādā ir saplosījuši grūtas sievas, lai paplašinātu savas robežas,
14 bet Es ielaidīšu uguni Rabas mūros, kas lai iznīcina viņu lepnās pilis, kad atskanēs trauksme, viņiem taisoties uz cīņu un saceļoties viesulim aukas brīdī.
15 No turienes viņu ķēniņš tiks aizvests gūstā ar saviem dižciltīgajiem," saka Tas Kungs.

Apgabals Konkordance Rakstuvietas