205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


1.Tesaloniķiešiem    5. nodaļa

1 Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta;
2 jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī.
3 Kad sacīs: nu ir miers un drošība, - tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt.
4 Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis;
5 jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.
6 Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.
7 Kas guļ, tas guļ naktī, un, kas piedzeras, tas piedzeras naktī.
8 Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!
9 Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,
10 kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar Viņu dzīvotu, vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši.
11 Tāpēc iepriecinait cits citu, kā jūs to jau tagad darāt!
12 Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki Tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca.
13 Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu darba dēļ! Savā starpā turiet mieru.
14 Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem!
15 Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem.
16 Esiet priecīgi vienumēr,
17 lūdziet bez mitēšanās Dievu.
18 Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.
19 Neapslāpējiet Garu,
20 nenicinait pravietošanu;
21 pārbaudait visu; kas labs, to paturiet!
22 Atraujaties no visa, kas ļauns.
23 Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.
24 Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.
25 Brāļi, lūdziet par mums!
26 Sveicinait visus brāļus ar svēto skūpstu!
27 No Dieva puses es jums piekodinu: lasait šo vēstuli priekšā visiem brāļiem!
28 Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums!

Apgabals Konkordance Rakstuvietas