168. Kādēļ Dievs tev dara visu labu?


Galatiešiem    5. nodaļa

1 Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!
2 Redziet, es, Pāvils, saku jums: ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs.
3 No jauna es apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāizpilda visa bauslība.
4 Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti, jūs esat žēlastību pazaudējuši.
5 Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību.
6 Jo Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.
7 Jūs bijāt skaistā gājienā, kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai?
8 Šis mudinājums nenāk no Tā, kas jūs aicina.
9 Nedaudz rauga saraudzē visu mīklu.
10 Es paļaujos uz jums ticībā Tam Kungam, ka jūs nepieņemsit svešas domas, bet tas, kas jūs sajauc, saņems sodu, lai būtu kas būdams.
11 Bet, ja es, brāļi, sludinu apgraizīšanu, kamdēļ tad es vēl topu vajāts? Tad jau Kristus krusta piedauzība ir beigusies.
12 Kaut jel tie sagraizītos, kas jūs musina!
13 Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā!
14 Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti, tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. -
15 Bet, ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neaprijat!
16 Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.
17 Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat.
18 Bet, ja Gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai.
19 Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība,
20 elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība,
21 skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.
22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.
23 Pret tādām lietām nav bauslības.
24 Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām.
25 Ja dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā.
26 Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami.

Apgabals Konkordance Rakstuvietas