37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?


Psalmi    147. nodaļa

1 Labi ir slavēt To Kungu

Teiciet To Kungu! Tiešām, jauki ir slavēt mūsu Dievu, šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista.
2 Tas Kungs ceļ Jeruzālemi no jauna, Viņš vāc atkal kopā izklīdinātos Israēla ļaudis.
3 Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes.
4 Viņš nosaka zvaigznēm to skaitu un sauc tās visas vārdā.
5 Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā, Viņa gudrībai nav mēra.
6 Tas Kungs paceļ nelaimīgos, bet pazemo bezdievīgos.
7 Teiciet To Kungu ar slavas dziesmām, teiciet mūsu Dievu ar cītarām!
8 Viņš apsedz debesis ar mākoņiem, Viņš dod zemei lietu un liek zālei augt uz kalniem.
9 Viņš dod barību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc.
10 Viņam nav nekāda prieka par zirga stiprumu, Viņš nesajūt nekādu patiku par vīra lieliem.
11 Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cerē uz Viņa žēlastību.
12 Teici To Kungu, Jeruzāleme; slavē, Ciāna, savu Dievu!
13 Jo Viņš nostiprina tavu vārtu aizšaujamos, Viņš svētī tavus bērnus tavā vidū.
14 Viņš dod drošumu tavām robežām, Viņš paēdina tevi ar briedušiem kviešiem.
15 Viņš noraida Savu vārdu lejup uz zemi, Viņa vārds izplatās strauji.
16 Viņš izkaisa sniegu kā vilnas pūkas un izbārsta salnu kā pelnus.
17 Viņš met Savus krusas graudus kā maizes druskas zemē. Kas var no Viņa aukstuma glābties?
18 Kad Viņš pavēl, tad tie izkūst; kad Viņš sūta Savu atkušņa vēju, tad ūdeņi notek.
19 Viņš pasludināja Jēkabam Savu vārdu un Israēlam Savus likumus un tiesas.
20 Tā Viņš nav darījis nevienai citai tautai. Tādēļ tām ir svešas Viņa tiesas. Alelujā!

Apgabals Konkordance Rakstuvietas